Česká nemovitostní společnost s.r.o. - prodej a nákup realit

+420 739 000 001

Obchodní podmínky

Níže na této straně máme vyvěšeny naše obchodní podmínky:

Česká nemovitostní společnost s. r. o. – Obchodní podmínky


Článek 1. - Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky jsou součástí obsahu smlouvy o realitním zprostředkování  uzavřené  mezi  fyzickými a právnickými osobami a  realitním zprostředkovatelem společností Česká nemovitostní společnost s. r. o., se sídlem Šumavská 763/3, 460 07 Liberec; IČO: 22795545; DIČ: CZ22795545; web: http://ceska-nemovitostni.cz; email: info@ceska-nemovitostni.cz (dále jen „realitní kancelář"), nestanoví-li smlouva o realitním zprostředkování jinak.
2. V případě, že nebude v konkrétní smlouvě (např. ve zprostředkovatelské smlouvě) výslovně uvedeno jinak, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky upravují přístup osob působících v realitní kanceláři (zejména, nikoli však výlučně, realitních makléřů) k třetím osobám, s nimiž při výkonu své činnosti spolupracují (zejména klienti, společenství vlastníků jednotek a družstva, distributoři a obchodníci s energiemi atd.), a to za tím cílem, aby bylo co nejlépe dosahováno uspokojování potřeb zákazníků realitní kanceláře.
4. Osobní údaje a jiné citlivé informace získané v rámci realitní činnosti jsou důvěrné povahy. Je zajištěna jejich náležitá ochrana proti zneužití, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
5. Realitní kancelář a realitní makléři postupují v souladu s platnými zákony a oprávněnými zájmy klienta.
6. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na http://ceska-nemovitostni.cz.

Článek 2. - Určení základních pojmů
1. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají používané pojmy následující význam:
- Realitní činnost zahrnuje prodej, nákup a pronájem nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
- Realitní makléř je fyzickou osobou nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která je ve smluvním vztahu k realitní kanceláři, nebo zaměstnanec realitní kanceláře.
- Smlouvou se rozumí písemná smlouva, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitní kanceláří a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Pokud není určeno výslovně jinak, jde v této souvislosti o smlouvu o realitním zprostředkování (dále jen “Smlouva“).
- Zákazníkem či klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář poskytuje za odměnu realitní služby na základě Smlouvy.

Článek 3. - Smlouva o poskytování realitních služeb, provize
1. Realitní kancelář a její makléři poskytují realitní služby pouze na základě písemné Smlouvy. Veškerá práva, povinnosti a garance jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.
2. Realitní makléři jednají za realitní kancelář na základě uzavřené plné moci k zastupování.
3. Realitní kancelář je oprávněna v průběhu platnosti Smlouvy se zákazníkem v odůvodněných případech pověřit výkonem realitní činnosti jiného realitního makléře či jiné osoby působící v realitní kanceláři.
4. Za poskytování realitních služeb náleží realitní kanceláři provize stanovená ve Smlouvě. Provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.
5. Finanční prostředky klienta mohou být uchovávány pouze prostřednictvím úschovy u advokátní kanceláře, s níž má realitní kancelář domluvenu spolupráci. Pokud klient trvá na jiné formě úschovy (např. bankovní), činí tak na svou odpovědnost a své náklady.

Článek 4. - Realitní služby
1. Realitní kancelář poskytuje tyto realitní služby (není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak):
- posouzení stavu a hodnoty nemovitosti dle situace na realitním trhu
- zajištění výpisu z katastru nemovitostí (pouze u prodeje nemovitosti)
- inzerci nemovitostí
- zajištění prohlídek nemovitostí a jednání se stranami obchodu
- zajištění dokumentů nezbytných pro realizaci obchodu (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, rezervační smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu atd.) a dále organizaci činností vedoucích k uzavření obchodu
- zajištění úschovy peněžních prostředků u advokátní kanceláře
- zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně úhrady správního poplatku na vklad vlastnického práva k nemovitosti (nevztahuje se na vklad ve prospěch zástavního práva k nemovitosti)
- vypracování předávacího protokolu a organizaci činností vedoucích k předání nemovitostí
- informování o průběhu obchodního případu po celou dobu platnosti smlouvy
2. V případě zájmu o jiné než standardní realitní služby budou mezi zákazníkem a realitní kanceláří rozsah těchto služeb a odměna dohodnuty písemně zvlášť (např. ve zprostředkovatelské smlouvě).

Článek 5. - Postup při prodeji či pronájmu
1. Postup při prodeji nemovitosti či jejím pronájmu je blíže definován ve Smlouvě.

Článek 6. - Práva a povinnosti realitní kanceláře
1. Realitní kancelář a její makléři má povinnost provádět identifikaci účastníků obchodu v rozsahu daném zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. K zajištění této povinnosti má realitní kancelář uzavřen Systém vnitřních zásad, dle nějž identifikaci provádí.
2. Realitní kancelář má dle zákona č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování, povinnost mít sjednáno pojištění pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Realitní kancelář nicméně neodpovídá za újmu v případě, že třetí osoba poskytla nepravdivé informace ohledně stavu nemovitosti, či je zamlčela. Proto realitní kancelář doporučuje klientům ověření získaných informací a/nebo stavu nemovitosti nezávislou třetí osobou (např. odborníky z oboru stavebnictví).
3. Realitní kancelář a její makléři nejsou povinni kontrolovat správnost a aktuálnost informací získaných od třetích stran (firem pověřených správou nemovitých věcí, orgánů SVJ, bytových družstev, servisních a revizních techniků na technická a jiná zařízení, stavebních a energetických specialistů apod.). Výjimku tvoří pouze data, jež lze ověřit na katastru nemovitostí.
4. Realitní kancelář a její makléři dle předchozího odstavce neodpovídají za vady, které byly způsobeny chybnými, zavádějícími nebo jinak neodpovídajícími informacemi od třetích stran.

Článek 7. - Práva a povinnosti klienta
1. Klient je povinen poskytnout realitní kanceláři součinnost při zprostředkování obchodního případu.
2. Klient je povinen dodat realitní kanceláři informace či dokumenty potřebné v rozsahu nezbytném pro zprostředkování obchodního případu, popřípadě tyto informace či dokumenty na žádost realitní kanceláře doplnit.
3. Klient je povinen se osobně ubezpečit o právním a věcném stavu nemovitých věcí, které jsou předmětem zprostředkování, je-li nabyvatelem práv k nim, jinak není oprávněn uplatňovat vady poskytnuté služby. Klient je povinen zprostředkovateli poskytnout úplné a správné informace o předmětu zprostředkování, převádí-li či přenechává právo k nim, jinak odpovídá realitní kanceláři za škody vzniklé předáním neúplné či nepravdivé informace o předmětu zprostředkování.
4. Klient má práva daná Smlouvou a z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a z. č. 39/2020 o realitním zprostředkování.

Článek 8. - Faktura a cena
1. Poplatky, daně a výdaje za revizní a technické zprávy, rozúčtování, vyjádření či povolení jdou k tíži klienta, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2. Pokud nebude výslovně ujednáno jinak, v případech, kdy je uzavřena Smlouva, realitní kancelář vystaví daňový doklad pro úhradu provize pouze na přímou písemnou žádost klienta. V případech, kdy v rámci poskytování služeb nebyla uzavřena Smlouva, nebo na přímou písemnou žádost klienta, realitní kancelář pro úhradu provize vystaví daňový doklad se splatností 14 dnů po vystavení.
3. Je ujednáno, že pro případ prodlení klienta s úhradou provize se sjednává úrok z prodlení ve výši 15 % p.a.

Článek 9. - Řešení případných sporů či stížností klientů
1. Realitní kancelář má povinnost bezodkladně řešit případné zákaznické reklamace poskytovaných služeb.
2. Práva klienta za vadně poskytnutou službu a odpovědnost realitní kancelář za škodu se řídí občanským zákoníkem.
3. V případě, že v rámci reklamace nedojde k uspokojivému vyřešení sporu, může klient využít možnosti mimosoudního řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh klient podává u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (podrobnosti uvedeny na stránkách www.coi.cz, www.adr.coi.cz).

Článek 10. - Závěrečná ustanovení
1. Doručovací adresa je shodná se sídlem realitní kanceláře.
2. Pokud se jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
3. Realitní kancelář je oprávněna tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nedojde-li k dohodě o tom, že se Smlouva bude řídit změněnými obchodním podmínkami, řídí se obsah Smlouvy původními podmínkami.
4. Obchodní podmínky se stávají součástí obsahu Smlouvy uzavřením Smlouvy.
5. Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ode dne 4. srpna 2023