Česká nemovitostní společnost s.r.o. - prodej a nákup realit

+420 739 000 001

Obchodní podmínky

Níže na této straně máme vyvěšeny naše obchodní podmínky:

Česká nemovitostní společnost s. r. o. – Obchodní podmínky


Článek 1. - Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky jsou součástí obsahu smlouvy o realitním zprostředkování  uzavřené  mezi  fyzickými a právnickými osobami a  realitním zprostředkovatelem společností Česká nemovitostní společnost s. r. o., se sídlem Šumavská 763/3, Liberec, 460 07; IČO: 22795545; DIČ: CZ22795545; web: http://ceska-nemovitostni.cz; email: info@ceska-nemovitostni.cz (dále jen „realitní kancelář"), nestanoví-li smlouva  realitním zprostředkování jinak.
2. V případě, že nebude v konkrétní smlouvě (např. ve zprostředkovatelské smlouvě) výslovně uvedeno jinak, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky upravují přístup osob působících v realitní kanceláři (zejména, nikoli však výlučně, realitních makléřů) k třetím osobám, s nimiž při výkonu své činnosti spolupracují (zejména klienti, společenství vlastníků jednotek a družstva, distributoři a obchodníci s energiemi atd.), a to za tím cílem, aby bylo co nejlépe dosahováno uspokojování potřeb zákazníků realitní kanceláře.
4. Osobní údaje a jiné citlivé informace získané v rámci realitní činnosti jsou důvěrné povahy. Je zajištěna jejich náležitá ochrana proti zneužití, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
5. Realitní kancelář a realitní makléři postupují v souladu s platnými zákony a oprávněnými zájmy klienta.
6. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na http://ceska-nemovitostni.cz.

Článek 2. - Určení základních pojmů
1. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají používané pojmy následující význam:
- Realitní činnost zahrnuje prodej, nákup a pronájem nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
- Realitní makléř je fyzickou osobou nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která je ve smluvním vztahu k realitní kanceláři, nebo zaměstnanec realitní kanceláře.
- Smlouvou se rozumí písemná smlouva, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitní kanceláří a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Pokud není určeno výslovně jinak, jde v této souvislosti o smlouvu o realitním zprostředkování (dále jen“Smlouva“).
- Zákazníkem či klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář poskytuje za odměnu realitní služby na základě Smlouvy.

Článek 3. - Smlouva o poskytování realitních služeb, provize
1. Realitní kancelář a její makléři poskytují realitní služby pouze na základě písemné Smlouvy. Veškerá práva, povinnosti a garance jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.
2. Realitní makléři jednají za realitní kancelář na základě uzavřené plné moci k zastupování.
3. Realitní kancelář je oprávněna v průběhu platnosti Smlouvy se zákazníkem v odůvodněných případech pověřit výkonem realitní činnosti jiného realitního makléře či jiné osoby působící v realitní kanceláři.
4. Za poskytování realitních služeb náleží Realitní kanceláři provize stanovená ve Smlouvě. Provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.
5. Finanční prostředky klienta mohou být uchovávány pouze prostřednictvím úschovy u advokátní kanceláře. Pokud klient trvá na jiné formě úschovy (např. bankovní), činí tak na svou odpovědnost a své náklady.

Článek 4. - Realitní služby
1. Realitní kancelář poskytuje tyto realitní služby (není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak):
- posouzení stavu a hodnoty nemovitosti dle situace na realitním trhu
- zajištění výpisu z katastru nemovitostí (pouze u prodeje nemovitosti)
- inzerci nemovitostí
- zajištění prohlídek nemovitostí a jednání se stranami obchodu
- zajištění dokumentů nezbytných pro realizaci obchodu (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, rezervační smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu atd.), a dále organizace činností vedoucích k uzavření obchodu
- zajištění úschovy peněžních prostředků u prověřené advokátní kanceláře
- zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně úhrady správního poplatku na vklad vlastnického práva k nemovitosti (nevztahuje se na vklad ve prospěch zástavního práva k nemovitosti)
- vypracování předávacího protokolu a organizaci činností vedoucích k předání nemovitostí
- informování o průběhu obchodního případu po celou dobu platnosti smlouvy
2. V případě zájmu o jiné než standardní realitní služby budou mezi zákazníkem a realitní kanceláří rozsah těchto služeb a odměna dohodnuty písemně zvlášť (např. ve zprostředkovatelské smlouvě).

Článek 5. - Postup při prodeji či pronájmu
1. Postup při prodeji nemovitosti či jejím pronájmu je blíže definován ve Smlouvě.

Článek 6. - Práva a povinnosti realitní kanceláře
1. Realitní kancelář a její makléři má povinnost provádět identifikaci účastníků obchodu v rozsahu daném zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. K zajištění této povinnosti má realitní kancelář uzavřen Systém vnitřních zásad, dle nějž identifikaci provádí.
2. Realitní kancelář má dle zákona č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování, povinnost mít sjednáno pojištění pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Realitní kancelář nicméně neodpovídá za újmu v případě, že třetí osoba poskytla nepravdivé informace ohledně stavu nemovitosti, či je zamlčela. Proto realitní kancelář doporučuje klientům ověření získaných informací a/nebo stavu nemovitosti nezávislou třetí osobou (např. odborníky z oboru stavebnictví).
3. Realitní kancelář a její makléři nejsou povinni kontrolovat správnost a aktuálnost informací získaných od třetích stran (firem pověřených správou nemovitých věcí, orgánů SVJ, bytových družstev, servisních a revizních techniků na technická a jiná zařízení, stavebních a energetických specialistů apod.). Výjimku tvoří pouze data, jež lze ověřit na katastru nemovitostí.
4. Realitní kancelář a její makléři dle předchozího odstavce neodpovídají za vady, které byly způsobeny chybnými, zavádějícími nebo jinak neodpovídajícími informacemi od třetích stran.

Článek 7. - Práva a povinnosti klienta
1. Klient je povinen poskytnout realitní kanceláři součinnost při zprostředkování obchodního případu.
2. Klient je povinen dodat realitní kanceláři informace či dokumenty potřebné v rozsahu nezbytném pro zprostředkování obchodního případu, popřípadě tyto informace či dokumenty na žádost realitní kanceláře doplnit.
3. Klient je povinen se osobně ubezpečit o právním a věcném stavu nemovitých věcí, které jsou předmětem zprostředkování, je-li nabyvatel práv k nim, jinak není oprávněn uplatňovat vady poskytnuté služby. Klient je povinen zprostředkovateli poskytnout úplné a správné informace o předmětu zprostředkování, převádí-li či přenechává právo k nim, jinak odpovídá realitní kanceláři za škody vzniklé předáním neúplné či nepravdivé informace o předmětu zprostředkování.
4. Klient má práva daná Smlouvou a z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a z. č. 39/2020 o realitním zprostředkování.

Článek 8. - Faktura a cena
1. Dojde-li k zrušení Smlouvy před jejím splněním, aniž by se tak stalo v důsledku právního jednání realitní kanceláře či v důsledku skutečností na její straně, zavazuje se klient zaplatit realitní kanceláři 10% sjednané provize, nebude-li mu již zaslán návrh zprostředkovávané smlouvy, a bude-li takový návrh již zaslán, uhradí klierealitní kanceláři 25% Smlouvou sjednané provize.
2. Poplatky, daně a výdaje za revizní a technické zprávy, rozúčtování, vyjádření či povolení jdou k tíži klienta, není-li ve smlouvě (např. zprostředkovatelské smlouvě) uvedeno jinak.
3. Je ujednáno, že realitní kancelář k úhradě provize vystaví daňový doklad se splatností 14 dnů po vystavení; pro případ prodlení klienta s úhradou se sjednává úrok z prodlení ve vši 15% p.a.

Článek 9. - Řešení případných sporů či stížností klientů
1. Realitní kancelář má povinnost bezodkladně řešit případné zákaznické reklamace poskytovaných služeb..
2. Práva klienta za vadně poskytnutou službu a odpovědnost realitní kancelář za škodu se řídí občanským zákoníkem.
3. V případě, že v rámci reklamace nedojde k uspokojivému vyřešení sporu, může klient využít možnosti mimosoudního řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh klient podává u České obchodní inspekce (podrobnosti uvedeny na stránkách www.coi.cz).

Článek 10. - Závěrečná ustanovení
1. Doručovací adresa je shodná se sídlem realitní kanceláře.
2. Pokud se jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
3. Realitní kancelář je oprávněna tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nedojde-li k dohodě o tom, že se Smlouva bude řídit změněnými obchodním podmínkami, řídí se obsah Smlouvy původními podmínkami.
4. Obchodní podmínky se stávají součástí  obsahu Smlouvy uzavřením Smlouvy.
5. Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto  obchodní podmínky platí ode dne 20. února 2020